FOTOSOUTĚŽ

Chystáte se v rámci festivalového víkendu fotit? Sdílejte s námi své nejlepší momentky a vyhrajte festivalové tričko a tašku! Umístěte svou nejlepší fotku veřejně na svou facebookovou Timeline s #ohp2017 do pondělí 15. května do 18.00 hodin a nezapomeňte se také stát fanoušky naší facebookové stránky. Porota z řad festivalového týmu vybere do 18. května tu nejlepší momentku, kterou zveřejníme na našem webu a Facebooku. Z vybraných fotografií vytvoříme i online fotogalerii.

Výherce bude vyhlášen ve čtvrtek 18. května na našich webových stránkách, na našem profilu na Facebooku i v newsletteru.

Pravidla soutěže:

 1. Pořadatelem soutěže „O nejlepší festivalovou momentku“ je organizace Open House Praha, z. ú. se sídlem Prokopova 179/9, Praha 3, 130 00, IČ: 03034992, DIČ: CZ03034992.
 2. Soutěž probíhá od 13. 5. 2017 10.00 do 15. 5. 2017 do 18.00 hodin.
 3. Soutěžní úkol bude zveřejněn před začátkem a době konání soutěže na www.openhousepraha.cz, na Facebooku (http://facebook.com/OpenHousePraha) a v newsletteru s odkazem na tato kompletní pravidla.
 4. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 5. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
 6. Soutěžní úkol zní: Soutěžte o nejlepší festivalovou momentku!
 7. Výherce bude vybrán porotou na straně pořadatele soutěže, která se bude skládat ze 3 členů festivalového týmu. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku.
 8. Soutěžící se účastní soutěže vložením fotografie s #ohp2017 veřejně na svoji Timeline na Facebooku. Podmínkou zařazení do soutěže rovněž je, že se soutěžící stane fanouškem facebookové stránky pořadatele (http://facebook.com/OpenHousePraha).
 9. Výherce bude vyhlášen ve čtvrtek 18. května 2017 na webových stránkách pořadatele, na Timeline facebookových stránek pořadatele a v newsletteru.
 10. Účastník sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní fotografie na internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na sociální síti Facebook, v newsletteru a také v závěrečné zprávě festivalu.
 11. Účastník zodpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit.
 12. Výhru tvoří: 1x festivalové tričko a 1x plátěná festivalová taška.
 13. Pokud by se výhercem měl stát účastník, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena účastníkovi, kterého opět vybere porota.
 14. Aby mohl výherce získat cenu, musí Open House Praha doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, email) na email produkce@openhousepraha.cz.
 15. Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 16. Open House Praha je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a fotografii výherce na svém facebookovém profilu, webových stránkách a v newsletteru.
 17. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
 18. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Open House Praha dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla organizace Open House Praha; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 20. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12. 5. 2017.